แบบทดสอบก่อนเรียนวิชากรีฑา

 ข้อทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

  วิชา   กรีฑา       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  คำตอบที่ถูกที่สุด

  1.   กีฬาโอลิมปิคกำเนิดขึ้นที่ใด 

          ก.    Athen

          ข.    Rome

           ค.   paris

           ง.    Spatar

   2.  การที่ชาวกรีกจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเป็นการ

        บูชา เทพเจ้าองค์ใด 

           ก.    เทพเจ้าอะธินา

           ข.    เทพเจ้าซีอุส

           ค.    เทพเจ้าอะพอลโล           

           ง.     เทพเจ้าอาเรส

   3.   กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นในทุกกี่ปี 

           ก.      2     ปี

           ข.      3     ปี

            ค.     4     ปี

            ง.      5     ปี  

   4.   การแข่งขันกรีฑานักเรียนของไทยมีขึ้นครั้งแรก

         ในสมัยรัชกาลใด 

            ก.    รัชกาลที่ 4

            ข.    รัชกาลที่ 5

             ค.   รัชกาลที่ 6

             ง.    รัชกาลที่ 7

   5.    การแข่งขันกรีฑาครั้งแรงใช้สถานที่แห่งใด 

             ก.   สนามกีฬาแห่งชาติ

             ข.   สนามกีฬาจังหวัด

             ค.   สนามศุภชลาศัย

             ง.    สนามหลวง

6.   การวิ่งระยะสั้น  คือระยะทางในข้อใด

           ก.    100 เมตร และ 200 เมตร

           ข.    110 เมตร และ 210 เมตร

            ค.   400 เมตร และ 800 เมตร

           ง.    110 เมตร และ 400 เมตร

  7.   การวิ่งระยะกลาง หมายถึง การวิ่งระยะกี่เมตร 

           ก.    200 เมตรและ400 เมตร

           ข.    400 เมตรและ 800 เมตร

           ค.    800 เมตรและ 1,500 เมตร

           ง.    1,500 เมตร และ 3.000  เมตร 

  8.  การวิ่งระยะไกล หมายถึงการวิ่งระยะกี่เมตร

           ก.    800 เมตรและ 1,500 เมตร

           ข.    1,500 เมตร และ 3.000  เมตร

        ค.    2,000  เมตร และ  4,000  เมตร

         ง.    5,000   เมตร  และ  15,000   เมตร

  9.  ทักษะที่สำคัญที่สุดในการวิ่งระยะสั้นคือข้อใด

            ก.   ทักษะการเริ่มต้นออกวิ่ง

            ข.   ทักษะเริ่มออกวิ่ง

             ค.  ทักษะเริ่มการวิ่ง

             ง.   ทักษะการเข้าสู่เส้นชัย

  10.  ท่าการเริ่มต้นในการออกวิ่ง ซึ่งมีท่ามาตรฐาน

          นิยมใช้กันกี่แบบ

             ก.   2     แบบ

             ข.   3     แบบ

             ค.   4     แบบ

             ง.    5     แบบ    

 

 

 

2

 

   11.  ท่าการออกสตาร์ทท่าใดเหมาะสำหรับนักกีฬา

          รูปร่างสูงโปร่ง 

         ก.     Bunch Start

         ข.     First Start

         ค.    Medium Start  

         ง.     Elongated Start  

  12.  ท่าการออกสตาร์ทท่าใดเหมาะสำหรับนักกีฬา

        ที่มีรูปร่างเตี้ย

         ก.     Bunch Start

         ข.     First Start

         ค.    Medium Start  

         ง.     Elongated Start 

   13.   การวิ่งระยะสั้นทักษะการแกว่งแขนข้อใด

           ถูกต้อง 

            ก.   ปล่อยตามธรรมชาติ  ไม่เกร็งหัวไหล่

            ข.   แขนเหยียดตรงเป็นมุมฉาก

         ค.   มือกำแน่นๆ  แกว่งขึ้น -ลง

          ง.   ข้อศอกจะเหยียดตรง

   14.   ทักษะการออกสตาร์ทท่า Elongated Start 

           ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

            ก.   เข่าเท้าหลังอยู่ระดับเดียวกับส้นเท้าหน้า

            ข.   เข่าเท้าหลังอยู่ระดับเดียวกับปลายเท้าหน้า

            ค.   ปลายเท้าหลังอยู่ระดับเดียวส้นเท้าหน้า

            ง.   ปลายเท้าหลังอยู่ระดับเดียวปลายเท้าหน้า

   15.  ทักษะและเทคนิคของการวิ่งระยะกลาง

          ข้อใดไม่ถูกต้อง

           ก.   ทักษะท่าตั้งต้น

           ข.   ทักษะท่าในการวิ่ง

           ค.   ทักษะการวิ่งในทางโค้ง

          ง.    ทักษะการเร่งความเร็ว

 16.    การวิ่ง 800   เมตร นักกรีฑา สามารถวิ่งเข้าสู่

          ลู่วิ่งที่ 1  ได้เมื่อใด 

           ก.    นักกรีฑาสามารถตัดเข้าลู่วิ่งที่ 1  ได้ทันที

           ข.    เมื่อวิ่งได้ระยะทาง 100  เมตรแล้ว

           ค.    เมื่อวิ่งได้ระยะทาง หนึ่งรอบสนาม

           ง.    ให้วิ่งในลู่ของตนจนครบ 800  เมตร

  17.   การวิ่ง 1,500   เมตร นักกรีฑา สามารถวิ่งเข้าสู่

          ลู่วิ่งที่ 1  ได้เมื่อใด 

           ก.    นักกรีฑาสามารถตัดเข้าลู่วิ่งที่ 1  ได้ทันที

           ข.    เมื่อวิ่งได้ระยะทาง 100  เมตรแล้ว

           ค.    เมื่อวิ่งได้ระยะทาง หนึ่งรอบสนาม

           ง.    ให้วิ่งในลู่ของตนจนครบ 1,500  เมตร

 18.  การวิ่ง 1,500  เมตร นักกรีฑาต้องวิ่งกี่รอบสนาม

           ก.      รอบสนามกับอีก 300  เมตร

           ข.     3   รอบสนามกับอีก 200  เมตร

           ค.     4   รอบสนามกับอีก 300  เมตร

           ง.      4   รอบสนามกับอีก 200  เมตร

19.   คำสั่งของกรรมการปล่อยตัวการวิ่งระยะกลาง

        คือข้อใด

            ก.    เข้าที่    ระวัง     ไป

            ข.    เข้าที่    ไป

            ค.    ระวัง    ไป

            ง.     เข้าที่    ระวัง

20.  ทักษะและเทคนิคของการวิ่งระยะไกล

       ข้อใดถูกต้อง

           ก.   ท่าการแซงคู่ต่อสู้

           ข.   ท่าในการวิ่ง            

           ค.   การมีทักษะการวิ่ง                  

           ง.   การวิ่งนำคู่ต่อสู้

 

 

 

 

3

 

   21.  การวิ่ง 200   เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

         ก.     ผู้วิ่งต้องวิ่ง 1  รอบสนาม

         ข.     ผู้วิ่งต้องวิ่ง ครึ่งรอบสนาม

         ค.     ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่ง 2 รอบสนาม 

         ง.     ผู้เข้าแข่งขันวิ่ง 2 คน คนละครึ่งสนาม

  22.  การวิ่งที่มีความนิยมในการแข่งขันมากที่สุดคือ

         ก.     การวิ่ง   100   เมตร

         ข.     การวิ่ง   200   เมตร

         ค.     การวิ่ง   400   เมตร 

         ง.     การวิ่ง    800   เมตร 

   23.    ในการวิ่งระยะสั้นข้อใดสำคัญที่สุด

           ก.    ความอดทน

           ข.    ความคล่องตัว

           ค.    ความเร็ว

            ง.    ความแข็งแรง

   24.    การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ คือข้อใด

            ก.   การวิ่งแข่งขัน  100  เมตร

            ข.   การวิ่งกระโดดไกล

                 ค.   การวิ่งกระโดดสูง

            ง.   การวิ่งเขย่งก้าวกระโดด

   25.   ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของการวิ่ง

           ก.   การแกว่งแขน

           ข.   การก้าวเท้า

           ค.   ลำตัว

          ง.    ระยะทางการวิ่ง

 26.    การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด หมายถึง 

           ก.    การแข่งขันกรีฑาประเภททีม

           ข.    การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่

           ค.    การแข่งขันวิ่ง 2  คนขึ้นไป

           ง.    การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน

  27.   การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัดในระดับ

          นานาชาติ ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทใด           

           ก.    ประเภท   4X100  เมตร

           ข.     ประเภท  5X100  เมตร

           ค.    ประเภท   4X80  เมตร

           ง.    ประเภท   4X200  เมตร

 28.  การวิ่งผลัด 4X400  เมตรหมายถึง

           ก.     การแข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 200 เมตร         

           ข.     การแข่งขัน คน วิ่งคนละ 400 เมตร         

           ค.     การแข่งขัน คน วิ่งคนละ 500 เมตร         

           ง.     การแข่งขัน คน วิ่งคนละ 400 เมตร         

29.  การวิ่งผลัด สิ่งที่จำเป็นต้องฝึกทักษะเพิ่มเติม

        จากการวิ่งระยะสั้นคือข้อใด

           ก.   ท่าการเริ่มต้น

           ข.   ท่าในการวิ่ง           

           ค.   การผ่อนกำลัง                   

           ง.   วิธีการรับ – ส่งคทา

 30.  คทาในการวิ่งผลัดต้องมีความยาว และน้ำหนัก

        ประมาณเท่าใด

           ก.    ยาวไม่เกิน  10  ซ.ม. หนัก 20  กรัม

           ข.    ยาวไม่เกิน  20  ซ.ม. หนัก 30  กรัม

           ค.    ยาวไม่เกิน  30  ซ.ม. หนัก 50  กรัม

           ง.     ยาวไม่เกิน  40  ซ.ม. หนัก 60  กรัม

 

 

 

 

 

4

 

   31.  การวิ่งผลัดผู้ถือคทาไม้ที่ 1 ควรถือคทา

          ด้วยมือใด

         ก.     มือซ้าย

         ข.     มือขวา

         ค.     มือใดก็ได้ 

         ง.     แล้วแต่ความถนัด

  32.  ข้อใดเป็นวิธีการรับส่งคทาที่ถูกต้อง

         ก.     ผู้ส่งคทาด้วยมือซ้าย ผู้รับรับด้วยมือซ้าย  

         ข.     ผู้ส่งคทาด้วยมือขวา ผู้รับรับด้วยมือขวา  

         ค.     ผู้ส่งคทาด้วยมือซ้าย ผู้รับรับด้วยมือขวา  

         ง.     ผู้ส่งคทาด้วยมือขวา ผู้รับรับด้วยมือซ้าย  

   33.  หัวใจสำคัญในการแข่งขันวิ่งผลัดคือข้อใด

           ก.    การเริ่มต้นออกวิ่ง

           ข.    การถือคทา

       ค.    การรับส่งคทา

           ง.    การเร่งความเร็ว

   34.   ข้อใดคือวิธีที่นิยมในการรับ– ส่งคทา ในเวลา

            แข่งขันวิ่งผลัด

            ก.  การส่งคทาให้ผู้รับโดยใช้วิธีตีคทาขึ้น

            ข.  การส่งคทาให้ผู้รับโดยใช้วิธีการตีคทาลง

            ค.  การส่งคทาให้ผู้รับโดยใช้วิธีการตีคะทา

                 ตามความถนัดและนัดหมายกัน

            ง.   ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

   35.   เขตรับส่งคทาที่ถูกต้องกระทำภายในเขตรับ

           ส่งคทามีระยะทางกี่เมตร

           ก.    10    เมตร

           ข.    20    เมตร

           ค.    30    เมตร

          ง.    40     เมตร

 36.    การวิ่งผลัดกรณี รับ-ส่งไม่คทาหลุดมือ

           ผู้วิ่งจะต้องปฏิบัติ อย่างไร

           ก.   ไม้คทาหลุดมือผิดกติกาปรับแพ้ได้

           ข.   ผู้ส่งและผู้รับคนใดคนหนึ่งเก็บขึ้นมาได้

           ค.   ผู้ที่ทำตกจะต้องเป็นผู้เก็บขึ้นมาด้วยตนเอง

           ง.    ผู้ที่รับจะต้องเป็นผู้เก็บขึ้นมาด้วยตนเอง

  37.   ผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดในทีมส่วนมากจะต้องวิ่ง

         เป็นคนที่เท่าใดในการวิ่งผลัด  4X100  เมตร      

           ก.    คนที่ 1

           ข.    คนที่ 2

           ค.    คนที่ 3

           ง.    คนที่ 4

 38.  ระยะทางในการวิ่งข้ามรั้วที่นิยมมีระยะเท่าใด

           ก.       100  เมตร และ 200  เมตร

           ข.       110  เมตร และ 200  เมตร            

           ค.       110  เมตร และ 300  เมตร           

           ง.        110  เมตร และ 400  เมตร           

39.  มาตรฐานความสูงของรั้วในการวิ่งประเภทชายมี

        ความสูงเท่าใด

           ก.      1.00     เมตร

           ข.      1. 05     เมตร

           ค.      1. 06    เมตร              

           ง.       1. 08    เมตร

 40.  ในการคำนวณจำนวนก้าวในการวิ่งก่อนข้ามรั้ว

         ที่ 1 นิยมใช้การวิ่งประมาณกี่ก้าว

           ก.    6-8     ก้าว

           ข.    7-9     ก้าว

           ค.    9-10    ก้าว

           ง.   12-15    ก้าว

 

 

 

 

5

 

 

   41.  ลู่วิ่งกรีฑามีความกว้างเท่าใด

         ก.     1.00       เมตร

         ข.     1.05       เมตร

         ค.     1. 20      เมตร    

         ง.      1. 22      เมตร

  42.  ผู้ที่สามารถวิ่งกระโดดไกลได้ดี ควรมี

         คุณสมบัติตามข้อใด

         ก.    มีความคล่องตัวสูง   

         ข.    มีความอดทนของร่างกาย  

         ค.     มีการสปริงข้อเท้าที่ดี  

         ง.     มีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

   43.  ข้อใด ไม่ใช่ ท่าทักษะการวิ่งกระโดดสูง

           ก.   แบบท่าขึ้นม้า

           ข.   แบบท่ากลิ้งตัว

           ค.   แบบกรรไกรเฉียง

           ง.    แบบกระโดดข้าม

   44.   การถือลูกทุ่มน้ำหนักก่อนทุ่มให้พักไว้ที่ใด 

            ก.   ซอกคอ

             ข.   อุ้งมือ

            ค.   ไหล่

                  ง.    อก

   45.   การทดสอบสมรรถภาพทางกายรายการ

          ใดเป็นการทดสอบความคล่องตัว 

             ก.   วิ่ง 50 เมตร

             ข.    วิ่งเก็บของ

             ค.    ยืนกระโดด

                   ง.    ดันพื้น

 

 46.  สิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากตัวนักกีฬา

        คือข้อใด

           ก.   ฝึกซ้อมมากเกินไป

           ข.    ขาดอุปกรณ์ป้องกัน

           ค.    สนามแฉะ

           ง.    อาการร้อนเกินไป

  47.   ข้อใดที่อาจเป็นอันตรายได้     

           ก.    อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา

           ข.    สวมใส่เครื่องป้องกัน

           ค.    พยายามมองข้ามการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ

           ง.    การฝึกซ้อมและมีความพร้อม

  48.  ข้อใดคือการบาดเจ็บจากการเล่นกรีฑา

           ก.     กล้ามเนื้อฉีก      

                ข.     ข้อเท้าแพลง            

           ค.     การบาดเจ็บที่บริเวณไหล่            

                ง.      ถูกทุกข้อ            

 49.   การอบอุ่นร่างกายควรทำเวลาใด

               ก.     ก่อนเล่นกีฬา

           ข.     ก่อนออกกำลังกาย      

           ค.     เล่นกีฬาเสร็จแล้ว              

                 ง.      ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข้อ ข

 50.   มารยาทของนักกีฬาที่ดี ยกเว้นข้อใด

           ก.    เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน

           ข.    ให้เกียรติคู่ต่อสู้

           ค.    แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพ

           ง.    เยาะเย้ยซ้ำเติมคู่ต่อสู้

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Posted on ตุลาคม 31, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: